(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Sinds 1 juli 2017 kunt u als dga geen pensioen meer in uw eigen BV opbouwen. Wat als u het pensioen destijds niet heeft afgekocht of heeft omgezet in een oudedagsverplichting en uw BV niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen?

Actuarieel berekenen. Jaarlijks moet de op de balans van de BV aanwezige pensioenverplichting actuarieel worden berekend, dat wil zeggen: rekening houdende met leven- en sterftekansen en met een verplichte rentevoet van 4%. Jaarlijks wordt er dus nog aan de verplichting gedoteerd. Maar wat te doen als de bodem van de bankrekening in zicht komt?

Afzien van pensioen?

Onzakelijke handeling. Het zomaar afzien van uw pensioenrechten is niet aan de orde, want dat wordt gezien als een onzakelijke handeling. U zou immers ook niet tegen een externe verzekeringsmaatschappij te kennen geven om de uitkeringen maar te laten stoppen.

Forse belastingaanslag. Afzien van pensioenrechten wordt dan ook fiscaal flink gestraft. Zo wordt de pensioenverplichting in dat geval eerst economisch berekend. Deze berekening valt hoger uit dan de pensioenvoorziening zoals die op de balans van de BV staat. Vervolgens wordt deze economische waarde bij u progressief belast met inkomstenbelasting, maar er wordt ook nog een fiscale revisierente van 20% in rekening gebracht.

Vrijval ook belast. Ook het simpelweg laten vrijvallen van de pensioenverplichting wegens (naderend) gebrek aan liquiditeiten, wordt fiscaal als belaste afkoop beschouwd. Ook mag u uw rekening-courantschuld aan de BV niet zomaar (deels) wegstrepen tegen uw pensioenrechten.

Pensioen nog niet ingegaan?

Dan kunt u de pensioenaanspraken op de ingangsdatum mogelijk verminderen. Let op.  Dat is enkel mogelijk als de dekkingsgraad (de aanwezige middelen in de BV) 75% of lager is dan de voorziening. Ook mag deze lagere dekking niet zijn ontstaan door dividenduitkeringen in de zeven voorafgaande jaren aan u of terugbetaling van aandelenkapitaal.

Verzoek aan de Belastingdienst

Niet voor verwezenlijking vatbare rechten. Wat als uw pensioen al wel is ingegaan, maar de liquiditeiten opdrogen? U kunt dan aan de Belastingdienst verzoeken om toe te staan dat de BV niet langer aan de verplichtingen jegens u hoeft te voldoen, omdat er sprake is van zogenaamde ‘niet voor verwezenlijking vatbare rechten’. Een brief naar de Belastingdienst is daarvoor een eerste vereiste. Let op 1.  Ook dan zal de Belastingdienst nagaan of de penibele liquide status niet te wijten is aan uitgekeerde dividenden, etc. Let op 2.  Verder mag de BV geen vordering op u privé hebben, bijv. uit hoofde van een geldlening of rekening-courant, hetgeen in de praktijk nogal eens voorkomt. In dat geval zal deze vordering eerst door u aan de BV moeten worden terugbetaald.

Afzien van pensioenrechten. In het verzoek aan de Belastingdienst vraagt u om toestemming namens de BV en uzelf om af te zien van uw pensioenrechten zonder dat dit fiscale consequenties heeft voor uw inkomstenbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting. Dat laatste met name omdat het vrijvallen van de pensioenverplichting in feite fiscale winst is voor de BV. Er valt bij de BV immers een schuld weg.

BV liquideren. Willigt de Belastingdienst uw verzoek in, hetgeen het geval zal zijn als er inderdaad sprake is van niet voor verwezenlijking vatbare rechten, zonder dat dit te wijten is aan voorafgaande uitkeringen aan u of vorderingen op u, dan wordt daar de voorwaarde aan verbonden dat de BV vervolgens wordt geliquideerd.

Als er sprake is van niet voor verwezenlijking vatbare rechten, kunt u de Belastingdienst verzoeken om zonder fiscale gevolgen af te zien van de pensioenrechten. Sorteer hier tijdig op voor door vorderingen van de BV op u te vereffenen en laat dividenduitkeringen of terugbetaling op aandelenkapitaal in de voorafgaande jaren achterwege.

Bron: tipsenadvies.nl