(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Thuiswerken is tegenwoordig enorm populair. Wat zijn de btw-gevolgen indien u als werkgever voor de thuissituatie van uw werknemer goederen of diensten aanschaft? We gaan er daarbij van uit dat u met btw-belaste prestaties verricht.

Inrichting thuiswerkplek werknemer

Btw aftrekbaar. Als de thuiswerkplek door de werknemer wordt gebruikt om btw-belaste omzet mee te behalen en de factuur voor de inrichting van de thuiswerkplek op naam staat van de werkgever, is de btw in beginsel aftrekbaar. Let op.  Het enkel vergoeden van door de werknemer gemaakte kosten voor de thuiswerkplek levert geen btw-aftrek op.

Correctie privégebruik. Daarbij is het van belang om te beoordelen of er op grond van het BUA (Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting) aan het einde van het jaar een correctie moet worden toegepast op de in aftrek gebrachte btw. Dit geldt op het moment dat er in de verstrekking aan de werknemer ook een privé-element aanwezig is en een werknemer meer dan € 227 exclusief btw per boekjaar ontvangt.

BUA-berekening. Houd in uw administratie altijd een berekening voor de BUA bij als u personeel heeft voor het geval de Belastingdienst om deze berekening vraagt.

Berekening correctie BUA

Het BUA is de manier om de aftrek van de btw op kosten die een btw-ondernemer weliswaar bedrijfsmatig maakt, maar die ook een privékarakter hebben, te corrigeren. In het BUA is de aftrek van btw uitgesloten voor de volgende prestaties aan werknemers:

  • het verstrekken van huisvesting;
  • het geven van gelegenheid tot sport en ontspanning;
  • het aanbieden van privévervoer;
  • het uitkeren van loon in natura;
  • andere verstrekkingen voor persoonlijke doeleinden; en
  • kantineverstrekkingen.

Thuiswerken. Verstrekkingen voor thuiswerken vallen ook onder de uitsluiting voor huisvesting. Het maakt daarbij wel uit of de werknemer bijv. een kantoorinrichting voor de thuiswerkplek krijgt en deze niet meer hoeft terug te geven of, zoals vaak bij de laptop het geval is, de werknemer de laptop alleen in bruikleen krijgt en deze bij het einde van het dienstverband terug moet geven.

Eigen bijdrage werknemer. Indien u als werkgever een vergoeding in rekening brengt voor verstrekkingen, moet u de btw uit deze eigen bijdrage op aangifte voldoen bij vraag 1a of 1b. Als de vergoeding hoger is dan of gelijk is aan de kosten van het privégebruik, hoeft er voor deze verstrekking geen BUA-correctie meer te worden gemaakt. Als de vergoeding lager is, wordt de BUA-correctie berekend over het verschil tussen de kosten en de nettovergoeding.

Deels zakelijk, deels privé. Als er kosten zijn gemaakt voor prestaties die deels een zakelijk karakter en deels een privékarakter hebben, wordt de BUA-correctie naar rato toegepast. De aan een werknemer ter beschikking gestelde mobiele telefoon wordt bijv. slechts naar rato van het privégebruik gecorrigeerd. Alleen op dit gedeelte moet een BUA-correctie worden toegepast. Tip. Het is in voorkomende gevallen mogelijk om hierover afspraken met de Belastingdienst te maken.

Als de factuur voor inrichting van de thuiswerkplek op naam van de werkgever staat, is de btw in beginsel aftrekbaar. De btw-aftrek is volledig uitgesloten als de verstrekkingen aan de werknemer per jaar meer bedragen dan € 227 exclusief btw. Houd de gemaakte kosten voor uw werknemers goed bij, zodat u desgevraagd een BUA-berekening kunt overleggen.

Bron: tipsenadvies.nl