(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Het is mogelijk om een onderneming, zoals een eenmanszaak, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 om te zetten in een BV. Door dit jaar de BV ook daadwerkelijk op te richten, kan er wellicht een extra belastingvoordeel worden behaald.

Geruisloze inbreng. Een onderneming in de inkomstenbelasting kan vanwege fiscale motieven of wegens beperking van aansprakelijkheid worden omgezet naar een BV. Dit kan onder andere door het toepassen van de geruisloze inbreng. Bij deze geruisloze inbreng brengt men de onderneming in tegen de boekwaarde en hoeft men niet direct af te rekenen met de Belastingdienst.

Intentieverklaring/voorovereenkomst

Deze voorgenomen inbreng kunt u vastleggen in een intentieverklaring of voorovereenkomst. In een intentieverklaring geeft u aan dat u de intentie heeft om uw onderneming fiscaal geruisloos in te brengen in een BV. Als u tezamen met anderen voornemens bent om de onderneming in te brengen in een BV, legt u dit vast in een voorovereenkomst.

Terugwerkende kracht. Bij een geruisloze inbreng kan aan de intentieverklaring/voorovereenkomst maximaal negen maanden terugwerkende kracht worden toegekend. Tip.  Dit betekent dat een overgang per 1 januari 2023 nog mogelijk is als de intentieverklaring/voorovereenkomst voor 1 oktober 2023 wordt ingediend bij de Belastingdienst.

Oprichting BV

Verder is vereist dat de notariële inbreng en de daadwerkelijke oprichting van de BV uiterlijk binnen 15 maanden na het overgangstijdstip moet plaatsvinden. Bij een overgang per 1 januari 2023 betekent dit dat de BV uiterlijk op 31 maart 2024 opgericht moet zijn. Let op.  Richt u de BV pas in 2024 op, dan loopt het eerste fiscale boekjaar van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.

Inbrengbeschrijving. Bij de oprichting van de BV moet er in een inbrengbeschrijving worden vastgelegd welke vermogensbestanddelen er ingebracht (overgedragen) worden. Deze beschrijving moet gebaseerd zijn op (jaar)cijfers die op het moment van de oprichting niet ouder zijn dan zes maanden.

Tussentijdse cijfers. Hierdoor vindt de daadwerkelijke oprichting van de BV meestal pas plaats in 2024. De inbrengbeschrijving kan dan gebaseerd worden op (jaar)cijfers per 1 januari 2024. Bij een eerdere oprichting, bijv. 1 december 2023, moeten er namelijk tussentijdse cijfers opgesteld worden omdat de cijfers per 1 januari 2023 te oud zijn. Tip.  Het loont echter in veel gevallen toch om de BV nog in 2023 op te richten en dus tussentijdse cijfers op te stellen.

Voorbeeld.Het behaalde resultaat bedraagt in 2023 € 250.000 en in 2024 € 325.000. Als sprake is van een lang eerste boekjaar (1 januari 2023 tot en met 31 december 2024), wordt het gehele resultaat in 2023 belast. De verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt dan € 134.750. Als de BV in 2023 wordt opgericht, wordt het in 2023 behaalde resultaat in 2023 belast en het resultaat van 2024 in 2024. In 2023 bedraagt de verschuldigde vennootschapsbelasting dan € 50.900 en in 2024 (uitgaande van de voorlopige tarieven) € 70.250. De totale belastingheffing bedraagt dan € 121.150.Tip.  Als de BV nog in 2023 wordt opgericht, wordt er een belastingvoordeel van € 13.600 behaald.

Door een intentieverklaring of voorovereenkomst voor 1 oktober a.s. in te dienen bij de Belastingdienst, is het mogelijk de onderneming fiscaal gezien vanaf 1 januari 2023 vanuit de BV te gaan exploiteren. Als u de BV ook nog dit jaar laat oprichten, voorkomt u een lang eerste boekjaar en bespaart u mogelijk vennootschapsbelasting.

 

Bron: Tips en advies.nl