(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Als u een bedrijfsmiddel, zoals een bedrijfspand of een machine, met winst verkoopt, moet u hierover belasting betalen. In de praktijk wordt vaak vergeten dat deze heffing kan worden uitgesteld door middel van de herinvesteringsreserve.

Directe belastingheffing voorkomen. Stel, uw BV heeft in het verleden een bedrijfspand gekocht. Hierop is jaarlijks afgeschreven, waardoor de boekwaarde een stuk lager is dan de werkelijke waarde. Op enig moment besluit u dit pand te verkopen. Dit leidt fiscaal dan in de BV tot een boekwinst. De opbrengst van het pand is immers een stuk hoger dan het bedrag waarvoor het in de boeken staat. Over deze boekwinst is uw BV in principe vennootschapsbelasting verschuldigd. Deze directe belastingheffing kan worden voorkomen door het vormen van een herinvesteringsreserve (HIR).

Hoe werkt dat ook alweer?

Voornemen tot herinvesteren. Op voorwaarde dat u een voornemen heeft opnieuw te investeren, mag de behaalde boekwinst bij de BV worden opgenomen in de HIR. Dit zorgt ervoor dat er in het jaar van verkoop over deze boekwinst geen belasting hoeft te worden betaald.

Doorschuiven. Als u vervolgens een nieuw bedrijfspand koopt, moet de HIR afgeboekt worden op de aanschafprijs. Hierdoor wordt de ruimte om af te schrijven op dit nieuwe pand beperkt. Doordat afschrijven op onroerende zaken tegenwoordig sterk fiscaal is beperkt, is dit effect in de praktijk vaak niet groot. Wel zorgt de afboeking ervoor dat als het nieuwe pand wordt verkocht er een grotere boekwinst ontstaat. Deze kan vervolgens, mits er een voornemen tot herinvesteren is, weer worden doorgeschoven.

Aantonen herinvesteringsvoornemen

Als u een boekwinst wilt doteren aan een HIR, geldt als voorwaarde dat er een herinvesteringsvoornemen moet bestaan. U moet van plan zijn op termijn opnieuw te investeren. Dit voornemen kan bijv. blijken uit een opdracht die u aan een makelaar heeft gegeven om voor u rond te kijken, concrete bezichtigingen van panden of een financieringsaanvraag bij de bank. Tip.  Bewaar ook e-mails en gespreksverslagen waaruit blijkt dat u op zoek bent naar een nieuwe investering.

Driejaarstermijn

Vrijval. Als herinvestering nog niet heeft plaatsgevonden, wordt de HIR uiterlijk in het derde jaar na het jaar waarin de reserve is ontstaan, in de winst opgenomen. Een in 2018 gevormde HIR moet dus tot een herinvestering in 2021 hebben geleid.

Vertraging door corona. Maar stel nu dat u niet tijdig heeft kunnen herinvesteren door de coronacrisis, bijv. omdat de verkoper ziek werd en het verkoopproces kwam stil te liggen. In dat geval hoeft de HIR niet verplicht tot de winst te worden gerekend. De coronacrisis wordt namelijk als een bijzondere omstandigheid aangemerkt. Dit betekent dat overschrijding van de termijn voor herinvestering vanwege corona geen reden is voor vrijval van de HIR. Let op.  Er moet wel al een begin zijn gemaakt met de herinvestering. U moet dus concrete plannen kunnen overleggen.

Niet verplicht. Gebruik van de HIR is niet verplicht en soms is het zelfs beter om geen HIR te vormen. Denk aan situaties waarin u nog te verrekenen verliezen heeft of uw winst nu nog belast wordt tegen een laag tarief, maar naar verwachting in de toekomst tegen een hoger tarief vanwege een verbeterde winstprognose.

Plan het gebruik van de herinvesteringsreserve zorgvuldig en laat deze voor een of meer bedrijfsmiddelen achterwege als u hierdoor per saldo juist meer belasting betaalt. Als u aannemelijk kunt maken dat u vanwege corona nog steeds niet heeft geherinvesteerd, hoeft u de herinvesteringsreserve nog niet verplicht tot de winst te rekenen.

Bron: tipsenadvies.nl