(0515) 57 61 69 info@fic.nl

U wilt als werkgever de arbeidsvoorwaarden van uw werknemers verbeteren om zo personeel te vinden of te behouden. Het aanbieden van scholingsmogelijkheden kan dan een goede zet zijn. Wat is er fiscaal mogelijk?

Stilstand is achteruitgang. Ook werknemers moeten zich blijven ontwikkelen om op hun vakgebied niet achter te raken. Daarnaast willen werknemers zich qua kennis nogal eens verbeteren en zo proberen om hogerop te komen. De fiscale aftrek van scholingskosten is per 1 januari 2022 vervallen en vervangen door de STAP-subsidie. Deze subsidie levert een bijdrage van maximaal € 1.000 voor bepaalde erkende opleidingen. Helaas komen niet alle opleidingen voor de subsidie in aanmerking en moet men zelf het restant bijdragen. Gelukkig zijn er ook mogelijkheden om uw werknemers hierin verder tegemoet te komen.

Vanwege huidige beroep

Wat kunt u onbelast vergoeden? Als uw werknemers zich willen ontwikkelen in hun huidige beroep, bestaat er een aantal fiscale vrijstellingen. Deze betreffen de kosten van cursussen, congressen, vakliteratuur, e.d. Dat geldt ook voor de kosten van inschrijving in een beroepsregister en de kosten van outplacement. Ook de hiermee verband houdende reiskosten kunt u, binnen de fiscale mogelijkheden, onbelast vergoeden. Let op. Kranten en tijdschriften zijn alleen vrijgesteld als deze zijn aan te merken als vakliteratuur.

Voor een toekomstig beroep

Wat kunt u onbelast vergoeden? Wil een werknemer zich persoonlijk verder ontwikkelen, dan kunt u de studiekosten onbelast vergoeden. Dit betreft met name lesgelden, kosten van studieboeken en andere leermiddelen, zoals een benodigde laptop. Ook de reiskosten voor lesbezoek vallen hieronder.

Ex-werknemers. Sinds 1 januari 2021 geldt deze vrijstelling ook voor vergoedingen aan ex-werknemers. Hierdoor kan de werknemer die bijv. een scholingsbudget heeft en dit ook nog mag gebruiken na het einde van het dienstverband, met dat budget scholing volgen als hij bij werkloosheid bijv. zelfstandige is geworden of als hij bij een andere werkgever is gaan werken.

Voorwaarden. Voor de vrijstelling voor een toekomstig beroep gelden wel enkele voorwaarden. Zo mogen de studiekosten niet al door een ander worden vergoed en moet u de vergoeding al hebben verstrekt of toegezegd voor het einde van het kalenderjaar waarin de kosten worden gemaakt. Let op. De kosten van zelfstudie zijn uitgesloten van de vrijstelling.

Werkkostenregeling als vangnet. Voldoen vergoede kosten niet aan de genoemde eisen, dan kunt u de werkkostenregeling als vangnet gebruiken, bijv. indien aangeschafte literatuur niet als vakliteratuur is aan te merken of als u de kosten van zelfstudie toch wilt vergoeden.

Aftrek soms beperkt

Gemengde kosten. Studie- en scholingskosten zijn meestal gewoon aftrekbaar van de winst, al bestaat er voor bepaalde kosten een beperking. Dit betreft de kosten van congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen, e.d. en de daarmee samenhangende reis- en verblijfkosten. De beperking houdt in dat deze kosten voor uw BV slechts voor 73,5% aftrekbaar zijn. U kunt er ook voor kiezen om van alle gemengde kosten een bedrag van € 4.800 of, als dat hoger is, 0,4% van het belastbare loon van de werknemers, niet in aftrek te brengen.

Door het vervallen van de fiscale aftrek van scholingskosten zullen werkgevers vaker van de fiscale vrijstellingen gebruik willen gaan maken. Houd daarbij met name rekening met het onderscheid in studiekosten voor het huidige beroep of voor een toekomstig beroep en met de aftrekbeperkingen van de winst.

Bron: tipsenadvies.nl