(0515) 57 61 69 info@fic.nl

In de jaren 2020 tot en met 2022 was het zogenaamde ‘U-rendement’ negatief. Dit had een negatief effect op de oudedagsverplichting die u in uw BV heeft opgebouwd. Voor de jaren 2023 en 2024 is het U-rendement positief. Wat betekent dit voor u?

Pensioen in eigen beheer uitgefaseerd. In 2017 moesten veel dga’s de keuze maken wat te doen met hun pensioen in eigen beheer. Deze regeling werd namelijk uitgefaseerd, wat betekende dat een dga niet langer pensioen binnen zijn eigen BV kon opbouwen. Dga’s moesten kiezen tussen het stopzetten van de opbouw, het ineens afkopen van de pensioenrechten (met belastingkorting) of het omzetten van de pensioenvoorziening in een oudedagsverplichting (ODV).

Oudedagsverplichting. Veel dga’s hebben voor deze laatste optie gekozen. Concreet betekende dit dat hun opgebouwde pensioenvoorziening werd omgezet in een ODV. Deze verplichting blijft op de balans van de BV staan, wordt jaarlijks opgerent en wordt uiteindelijk in 20 jaar uitgekeerd.

Oprenten oudedagsverplichting

U-rendement negatief. Nu was er de laatste jaren iets bijzonders aan de hand bij het oprenten. Door de negatieve marktrente was ook het U-rendement, waarop de oprenting wordt gebaseerd, negatief. Dit betekent dat er in de jaren 2020 tot en met 2022 geen sprake was van oprenten, maar van afrenten. De verplichting werd dus lager.

Oplopende rente. Door de oplopende rente is deze bijzondere situatie inmiddels achter de rug. Voor 2023 geldt een percentage van +0,699% en voor 2024 zelfs +2,657%. Dit betekent dat uw ODV weer daadwerkelijk wordt opgerent.

Wel of niet ingegaan?

Als uw ODV nog niet tot uitkering is gekomen, dan heeft een oprenting tot effect dat de voorziening toeneemt. Deze toename is een kostenpost voor uw BV en verlaagd zodoende de belastbare winst. Een hogere voorziening zal leiden tot een toekomstig hogere uitkering (bij pensionering).

Direct meer. Als uw ODV wel al tot uitkering is gekomen, dan heeft een oprenting tot gevolg dat uw lopende uitkering uit de ODV direct iets zal toenemen. Dit effect zal wel beperkt zijn, omdat de oprenting moet worden uitgesmeerd over de resterende looptijd van uw uitkering.

Alternatieven

Nu opbouw van pensioen in eigen beheer al enige jaren niet meer mogelijk is, is het wellicht tijd om na te denken over alternatieven. Let op.  Zeker als de ODV die op dit moment op de balans van uw BV staat, niet al te hoog is, lijkt het raadzaam om uw pensioeninkomen aan te vullen.

Lijfrente/banksparen. Als u fiscaal gefaciliteerd wilt sparen voor uw oude dag, dan is een lijfrente c.q. banksparen de enige manier die nog resteert. Hierbij stort u (periodiek) een bedrag op een geblokkeerde bankrekening. Dit bedrag is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De uitkeringen na pensionering worden vervolgens belast. Er zit een aantal voordelen aan deze regeling:

  • vaak kan er nu tegen een relatief hoog belastingtarief de inleg worden afgetrokken. De belastingdruk over de uitkeringen is veelal lager, mede doordat u dan geen AOW-premie meer hoeft te voldoen;
  • u krijgt nu de fiscale aftrek terwijl de heffing pas na pensionering plaatsvindt. Hierin zit een flink rentevoordeel;
  • het opgebouwde vermogen wordt niet belast gedurende de opbouwfase. Dit is wel het geval als u spaart voor uw oude dag middels beleggen of sparen.

Het zal voor veel dga’s noodzakelijk zijn om naast hun ODV aanvullend te sparen voor hun pensioen. Een lijfrente/banksparen is een aantrekkelijk alternatief. De maximaal fiscaal aftrekbare inleg hierin is sterk verhoogd door de invoering van de Wet toekomst pensioenen. Met banksparen ontloopt u de extra kosten van de verzekeraar.

Bron: Tips en advies